Algemene Voorwaarden versie 01.01.2020

Algemene Voorwaarden versie 01.01.2020

 

 1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en dat zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn.
 1. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.                       
 1. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.       
 1. Alle aanbiedingen en offertes van WieBa Photography zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en, digitaal of per post, terugzendt aan WieBa Photography. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
 1. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotograaf dit doorrekenen aan opdrachtgever.               
 1. Facturen worden digitaal bezorgd aan de klant. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van een correct en geldig mailadres. Facturen zullen ten laatste 2 dagen na factuurdatum digitaal bezorgd worden. Bijkomende, papieren afdruk van de factuur kan aangevraagd worden bij de fotograaf.
 1. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf.
 1. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25.
 1. Beeldmateriaal gemaakt door WieBa Photography kan ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, Facebook, Twitter en Instagram van WieBa Photography. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal, in voorafgaand overleg met de klant, ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend: portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 1. De foto's die gemaakt worden door WieBa Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de factuur koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder toestemming van en/of zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
 1. Beeldmateriaal gemaakt door WieBa Photography mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: WieBa Photography / www.wieba.be.
 1. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

 1. De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.
 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 1. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 1. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien, na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 1. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Leuven.